Available courses

  หุ่นยนต์(Robot) หรือเรียกทับศัพท์วา่ โรบอต คือเครื่องจักรกลชนิดหนึ่งที่ทางานด้วยการควบคุมแบบอัตโนมัติที่มีลักษณะโครงสร้างและการทางานคล้ายหรือเสมือนมนุษย์สามารถทางานที่ซ้าๆและซับซ้อนได้ดี รวมทั้งงานที่มีความยากลาบากที่มนุษย์ไม่สามารถทาได้


      ปฏิบัติเกี่ยวกับงานเชื่อมอาร์กลวดเชื่อมหุ้มฟลักซ์แผ่นเหล็กกล้าคาร์บอน งานเริ่มต้นอาร์ก งานเชื่อมต่อแนว งานเชื่อมพอก งานเชื่อมเดินแนวทุกตำแหน่งท่าเชื่อม งานเชื่อมแก๊ส งานปรับเปลวไฟเชื่อม งานสร้างบ่อ หลอมเหลว งานเชื่อมเดินแนว รอยต่อมุม รอยต่อชนแบบ Forehand ทุกตำแหน่งท่าเชื่อม งานตัดแผ่นเหล็กกล้า คาร์บอนด้วยแก๊ส โดยใช้อุปกรณ์ถูกต้องตามหลักอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

  ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับอุปกรณ์ประกอบของเครื่องกลึง เครื่องกัด เครื่องไส เครื่องเจาะ งานลับมีดกลึง   ลับดอกสว่าน งานกลึงปาดหน้า  กลึงปอกผิว  กลึงตกบ่า งานคว้านรู งานเจาะรู งานรีมเมอร์ งานกัดราบงานกัดบ่าฉาก งานกัดร่อง งานไสราบ งานไสร่องฉาก งานไสมุม งานวัด ตรวจสอบชิ้นงาน งานบำรุงรักษาเครื่องมือเครื่องจักร           

  การสเก็ตช์ภาพ เป็นการเขียนแบบอีกวิธีหนึ่งโดยที่ใช้เพียงดินสอ ในการเขียนแบบด้วยมือเปล่าเพื่อความสะดวก รวดเร็ว ในการถ่ายทอดความคิดของผู้สเก็ตช์ แบบงาน สิ่งที่ต้องการสื่อไปยังบุคคลอื่นได้รับรู้ ทั้งในรูปแบบของภาพ 2 มิติ และ 3 มิติลงบนแผ่นกระดาษ ก่อนที่จะนำไปเขียนแบบให้ถูกต้องตามมาตรฐานต่อไป


  ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับความหมาย กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับบริษัทจำกัด การจัดทำบัญชีเเกี่ยวกับการจัดตั้งบริษัท การจำหน่ายหุ้นทุน การริบหุ้น การเพิ่มทุน การลดทุน การจัดสรรกำไร โดยตั้งสำรองตามกฎหมายและสำรองอื่น การจัดทำงบการเงินของบริษัท จำกัด การเลิกกิจการและชำระบัญชี รวมทั้งการแก้ไขข้อผิดพลาดทางบัญชี

  ศึกษาและปฏิบัติ หลักการของระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์แบบมีสายและไร้สาย เขียนและอ่านแบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ การใช้งานของเครื่องมือทดสอบที่เกี่ยวข้อง อุปกรณ์ในการรับ-ส่งสัญญาณ อุปกรณ์ติดตั้งสาย อุปกรณ์จับยึด ขั้วต่อสาย เต้าเสียบ การติดตั้งระบบและโปรแกรมจัดการระบบ ระบบป้องกัน การประมาณราคาและการทดสอบการทำงาน 

  ศึกษาและปฏิบัติการเกี่ยวกับหลักการของเครื่องมือวัด การขยายย่านวัด หม้อแปลงเครื่องมือวัด การวัดด้วยบริดจ์ การวัดค่าความต้าน ทานของหลักดิน การวัดค่าเป็นฉนวนการวัดด้วยเครื่องบันทึกข้อมูล และการนำเครื่องวัดไปใช้วัดค่าในวงจร

               ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับลักษณะสมบัติของเครื่องกลไฟฟ้ากระแสตรงแบบต่าง ๆ ในสภาวะไม่มีโหลดและมีโหลด ลักษณะสมบัติมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงมีแปรงถ่านและไร้แปรงถ่าน การเริ่มหมุนและการควบคุมความเร็ว  หลักการทำงานของหม้อแปลงไฟฟ้า วงจรสมมูลและเฟสเซอร์ไดอะแกรม การทดสอบหม้อแปลงไฟฟ้า ประสิทธิภาพของหม้อแปลง การต่อหม้อแปลงไฟฟ้าใช้งานเฟสเดียวและสามเฟส

  คำอธิบายรายวิชา

            ปฏิบัติเกี่ยวกับการทำขนมไทยเพื่อการค้า ขนมไทยในเทศกาลต่างๆ การสร้างตำรับมาตรฐานขนมไทย การเลือกใช้เครื่องมืออุปกรณ์การเตรียมและเก็บรักษาวัตถุดิบ การเลือกใช้วัตถุดิบทดแทน ลักษณะที่ดีของขนมไทย หลักการและเทคนิคการทำขนมไทยเพื่อการค้า การจัดตกแต่ง การบรรจุภัณฑ์ การเก็บรักษา การตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์ การคิดต้นทุนและการจัดจำหน่าย

  พัฒนาเพิ่มเติม

            ขนมท้องถิ่น การประยุกต์ใช้วัตถุดิบในท้องถิ่น และขนมไทยเชิงสร้างสรรค์


  คำอธิบายรายวิชา
      ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงาน การใช้เครื่องมืออุปกรณ์ช่างยนต์หลักการทำงาน การถอด ประกอบ ตรวจสภาพชิ้นส่วนระบบน้ำมันเชื้อเพลิง ระบบจุดระเบิด ระบบหล่อลื่น ระบบระบายความร้อน ระบบไอดี ระบบไอเสียการสตาร์ทเครื่องยนต์การปรับแต่งและการบำรุงรักษาเครื่องยนต์แก๊สโซลีน  ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับกฎมาตรฐานทางไฟฟ้า บริภัณฑ์ไฟฟ้า แผงสวิตซ์และการติดตั้งระยะห่างในการปฏิบัติงาน สายไฟฟ้าและการใช้งาน การต่อลงดิน ออกแบบระบบไฟฟ้าภายในอาคาร การเดินสายอุปกรณ์ประกอบการเดินสาย มอเตอร์ไฟฟ้า หม้อแปลงไฟฟ้า เครื่องเชื่อมไฟฟ้า เครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรอง ระบบไฟฟ้าภายในโรงงาน การปรับปรุงตัวประกอบกำลังไฟฟ้า การป้องกันฟ้าผ่าสำหรับสิ่งปลูกสร้าง

  ศึกษาและปฎิบัติเกี่ยวกับการออกแบบ การเลือก การเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ การเตรียมดอกไม้ ใบไม้  การเก็บรักษา การจัดดอกไม้ขั้นพื้นฐานตามหลักสากล การจัดดอกไม้แบบสร้างสรรค์ในโอกาสต่าง ๆ คำนวณต้นทุน กำหนดราคา และจัดจำหน่าย


            ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการทํางาน การตรวจสอบ การวิเคราะห์ปัญหา การซ่อมและการ ปรับแต่งอุปกรณ์ระบบควบคุมเครืÉองยนต์แก๊สโซลีนและดีเซลด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตามคู่มือ

  ศึกษาเกี่ยวกับสมบัติของของไหล การสมดุลของของไหลที่อยู่นิ่ง สถิตยศาสตร์ของไหล การหาแรงกระทำกับวัตถุที่จม แรงพยุงและแรงลอยตัว พลศาสตร์ของไหล การไหลในท่อ สมการความต่อเนื่อง สมการโมเมนตัม สมการพลังงาน และการวัดค่าของไหลและการประยุกต์ใช้งานด้านเครื่องกล

  จุดประสงค์รายวิชา
  เพื่อให้
  1. เข้าใจพื้นฐานของคอมพิวเตอร์และระบบบัสแบบต่างๆ
  2. สามารถเขียนและประยุกต์ใช้โปรแกรมในการควบคุมอุปกรณ์ภายนอก
  3. มีกิจนิสัยในการทำงานด้วยความประณีต รอบคอบและปลอดภัย
  สมรรถนะรายวิชา
  คำอธิบายรายวิชา
  1. แสดงความรู้เกี่ยวกับพื้นฐานของคอมพิวเตอร์และระบบบัสแบบต่าง ๆ
  2. เขียนโปรแกรมด้วยภาษาระดับสูงในการควบคุมอุปกรณ์ภายนอก
  3. ประยุกต์ใช้งานระบบคอมพิวเตอร์ติดต่อกับอุปกรณ์ภายนอกผ่านทางพอร์ตขนาน พอร์ตอนุกรมและบัสภายใน
  ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ องค์ประกอบของระบบคอมพิวเตอร์ การปฏิสัมพันธ์ระหว่างฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ การประมวลผลข้อมูล การออกแบบและขั้นตอนการพัฒนาโปรแกรม การเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ระดับสูง การประยุกต์ใช้งานคอมพิวเตอร์เพื่อการควบคุม รับและส่งสัญญาณ ติดต่อกับอุปกรณ์ภายนอกผ่านทางพอร์ตอนุกรม พอร์ตขนาน การเชื่อมต่อกับระบบกำลัง

  ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับวิวัฒนาการของระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่ ประเภทเครือข่ายและการทำงานของโทรศัพท์เคลื่อนที่ สถานีฐาน การมอดูเลชั่นของระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่เช่น CDMA ระบบเชื่อมต่อสัญญาณระหว่างคอมพิวเตอร์กับโทรศัพท์เคลื่อนที่ เช่น บลูทูธ การใช้งานเครื่องโทรศัพท์เคลื่อนที่ การวัด ทดสอบและบำรุงรักษาโทรศัพท์เคลื่อนที่


  ศึกษาและปฏิบัติงานเกี่ยวกับคุณลักษณะสมบัติและการนําไปใช้งานของไอซีต่าง ๆ เช่น Digital I.C., Operational, Amplifier I.C., Timer I.C., Regulator I.C., Function generator I.C., Melody I.C., Phase lock,loop I.C., 

                ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับวงจรดิฟเฟอร์เรนเชียลแอมปลิไฟเออร์ การออกแบบวงจรกรองความถี่ วงจรขยายสัญญาณไฟฟ้า วงจรสวิตช์ ชมิตต์ทริกเกอร์ วงจรเกตขยายสัญญาณหลายช่อง วงจรกำเนิดสัญญาณ รูปไซน์ รูปสแควร์ รูปแรมพ์ วงจรควบคุมแรงดันไฟฟ้าคงที่และกระแสไฟฟ้าคงที่ วงจรแปลรูปคลื่นสัญญาณ วงจรแรงดันความถี่ วงจรแปลงความถี่เป็นแรงดัน วงจรตั้งเวลา วงจรเฟสล็อกลูป วงจรซินทิไซเซอร์และประยุกต์ใช้งานทางด้านอุตสาหกรรม


  ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้โปรแกรมเขียนแบบอิเล็กทรอนิกส์ด้วยคอมพิวเตอร์โดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป เช่น Visio, Protel,  Orcad,  Proteus Professional,  PCB Wizard,  Altium Design เป็นต้น ในการออกแบบ อ่านและเขียนแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์ วงจรพิมพ์ชนิดหน้าเดียวและหลายหน้า ลายพิมพ์สัญลักษณ์ของอุปกรณ์ การพิมพ์งานด้วยเครื่องพิมพ์


  ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับระบบตัวเลข การคำนวณและแปลงเลขฐานต่าง ๆ รหัสไบนารี่และรหัสต่าง ๆ คณิตศาสตร์ทางลอจิก การลดรูปลอจิกเกท ลอจิกไดอะแกรม วงจรบวกลบเลขไบนารี่ การเข้ารหัส ถอดรหัส วงจรคอมบิเนชั่นเบื้องต้น ฟลิปฟลอบแบบต่าง ๆ วงจรนับ วงจรเลื่อนข้อมูล วงจรแสดงผลหน่วยความจำ คุณสมบัติของไอซีตระกูลต่าง ๆ และการอ่านคู่มือไอซีดิจิทัล

  ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการเขียนโปรแกรมประยุกต์บนSmartphone หรือ Tablet การสร้างส่วนต่อประสานผู้ใช้ การติดต่อกับโทรศัพท์เคลื่อนที่ การเชื่อมต่อกับระบบอินเตอร์เน็ต ด้วยเครื่องมือและภาษาสำหรับพัฒนาโปรแกรมประยุกต์


  ศึกษาเกี่ยวกับส่วนประกอบและหลักการทำงาน เครื่องมือขนาดเล็ก (Hand Tools) , เครื่องเลื่อยกล , เครื่องเจาะ , เครื่องกลึง , เครื่องกัด , เครื่องเจียระไน , การบำรุงรักษาเครื่องมือกล 

  ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับโครงสร้างของสารกึ่งตัวนำชนิดพีและชนิดเอ็น โครงสร้าง หลักการทำงาน สัญลักษณ์ คุณสมบัติทางไฟฟ้า การไบแอส การประกอบวงจร การวัดทดสอบ ไดโอด ทรานซิสเตอร์ อุปกรณ์ไทริสเตอร์ และอุปกรณ์เชื่อมโยงทางแสง การประยุกต์ใช้งานอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ในวงจรเรียงกระแสด้วยไดโอด วงจรควบคุมแรงดันคงที่ วงจรขับแอลอีดี  วงจรขับรีเลย์ การทำแผ่นวงจรพิมพ์และประกอบบัดกรีอุปกรณ์

  ศึกษาและปฏิบัติ คุณสมบัติทางไฟฟ้า พารามิเตอร์ และการใช้งานไดโอด ทรานซิสเตอร์และเฟต การแปลความหมายจาก DATA SHEET การไบแอส การวิเคราะห์และการออกแบบวงจรจ่ายกำลัง วงจรขยายในย่านความถี่ต่ำ สำหรับสัญญาณขนาดเล็ก วงจรขยายสัญญาณหลายภาค วงจรขยายเนกตีฟฟีคแบค และวงจรขยายกำลัง


  3104-2001    การติดตั้งไฟฟ้า 1   (Electrical installations 1)             2-3-3
  จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้
              1.  มีความเข้าใจ ความปลอดภัย มาตรฐาน
              2. ใช้เครื่องมือวัสดุ อุปกรณ์ ในงานประกอบตู้จ่ายไฟหลัก
              3. ออกแบบ ติดตั้งอุปกรณ์ประกอบตู้จ่ายไฟหลัก ระบบสายดิน ล่อฟ้าแรงต่ำ
              4. บริการ ตรวจซ่อมและบำรุงรักษา
              5. มีกิจนิสัยในการทำงานร่วมกับผู้อื่นด้วยความประณีต รอบคอบและศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติม

  การอ่านค่าความต้านทานแบบแถบสี

  ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับสัญญาณเสียง  บล็อกไดอะแกรมของเครื่องขยายเสียง วงจร ขยายเสียงคลาส A, AB, B, C และ D วงจรเพาเวอร์ซัพพลาย วงจรขยายแรงดันไฟฟ้า และวงจรกลับเฟส วงจรขยายกำลังแบบ OT, OTL OCL การคับปลิง วงจรลิมิตเตอร์ วงจรป้อนกลับ โทนคอนโทรล ปรีแอมปลิฟายเออร์ มิกเซอร์  วงจรเครื่องขยายเสียงแบบโมโน สเตริโอ วงจรครอสโอเวอร์เน็ตเวิร์ค วงจรป้องกันลำโพง อุปกรณ์ประกอบเครื่องขยายเสียง ลำโพง ไมโครโฟน สายสัญญาณ แมตชิงแบบ Balance และแบบ Unbalance ปลั๊ก แจ๊ค การประกอบ ทดสอบ และปรับแต่งวงจรเครื่องขยายเสียง การใช้เครื่องมือวัดและทดสอบคุณสมบัติของวงจรและอุปกรณ์เครื่องเสียง หลักการบันทึกเสียงบนสื่อบันทึกข้อมูล แถบเทปและ CD เพื่อหาคุณลักษณะการตอบสนองความถี่ กำลังวัตต์ ค่าอิมพีแดนซ์และค่าอื่นๆ การต่อเครื่องขยายเสียงกับระบบอื่นๆ


  คำอธิบายรายวิชา 
               ปฏิบัติเกี่ยวกับ การลับ ปรับ แต่ง บำรุงรักษา ซ่อมแซมเครื่องมืองานไม้งานวดัและร่างแบบลงบนชิ้นงาน ไส เจาะเพลาะ ตัด ประกอบและตกแต่งชิ้นงาน
  คําอธิบายรายวิชา 
              ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการอ่านแบบ เขียนแบบเทคนิคเบื้องต้น การใช้และการบํารุงรักษาเครื่องมือ เขียนแบบ มาตรฐานงานเขียนแบบเทคนิค เส้น ตัวเลข ตัวอักษร การสร้างรูปเรขาคณิต การกำหนดขนาดของมิติ มาตราส่วน ภาพสามมิติ หลักการฉายภาพมุมที่ 1 และมุมที่ 3 ภาพสเกตซ์ ภาพตัดและสัญลักษณ์เบื้องต้น ในงาน ช่างอุตสาหกรรม

  คำอธิบายรายวิชา

               ศึกษาเกี่ยวกับหลักการจัดองค์การการเพิ่มประสิทธิภาพขององค์การการบริหารงานคุณภาพและเพิ่ม ผลผลิต การจัดการความเสี่ยงการจัดการความขัดแย้งในองค์การกลยุทธ์การเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน การนำกิจกรรมระบบคุณภาพและเพิ่มผลผลิตมาประยุกต์ใช้ในการจดัการงานอาชีพ

  ศึกษาเกี่ยวกับหลักอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการปฏิบัติงานอาชีพ ปัญหามลพิษ โรคและอุบัติภัยที่เกิดจากการทำงานและการควบคุมป้องกันการปรับปรุงสภาพการทำงานตามหลักยศาสตร์ การจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยเบื้องต้น เครื่องหมายและสัญลักษณ์ความปลอดภัย เครื่องป้องกันอันตราย การปฐมพยาบาลเบื้องต้น กฎหมายและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย


  ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ หลักการจัดทำโครงการ การวางแผน การดำเนินงาน การแก้ไขปัญหา การประเมินผล การจัดทำรายงานและการนำเสนอผลงาน โดยปฏิบัติจัดทำโครงการสร้างและหรือพัฒนางานที่ใช้ความรู้และทักษะในระดับฝีมือสอดคล้องกับสาขาวิชาชีพที่ศึกษา ดำเนินการเป็นรายบุคคลหรือกลุ่มตามลักษณะของงานให้แล้วเสร็จในระยะเวลาที่กำหนด

  เครื่องกลไฟฟ้าเบื้องต้น               รหัสวิชา    3104-0003

  ศึกษาเกี่ยวกับกฎและมาตรฐานที่ใช้ในงานทางไฟฟ้าตามมาตรฐานวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย (วสท.) และมาตรฐานสากลที่ใช้งานระบบติดตั้งไฟฟ้า ระบบป้องกัน ระบบการต่อลงดินระบบการติดตั้งสัญญาณเตือนภัยและเพลิงไหม้การติดตั้งไฟฟ้าในพื้นที่อันตรายและระบบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

  ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการตัดต่อเสียงและภาพด้วยคอมพิวเตอร์ การอ่านและการเขียนบท (Script) การใช้งานประยุกต์ในการตัดต่อเสียงและภาพ การสร้างเทคนิคพิเศษ การผลิตสื่อวีดิทัศน์ และการส่งออกไฟล์เสียงและภาพ


            ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการตรวจสภาพทั่วไปการใช้คู่มือซ่อม เครื่องมือพิเศษ ปรับแต่งสมรรถนะ เครื่องยนต์แก๊สโซลีนและดีเซลให้ทํางานได้อย่างสมบูรณ์และบํารุงรักษาเครื่องมือตรวจวัดและปรับแต่งเครื่องยนต์

  การศึกษาเกี่ยวกับระบบซีเอ็นซีมีความจำเป็นต้องเรียนรู้ และทำความเข้าใจเกี่ยวกับจุดอ้างอิงต่างๆ ซึ่งมีความสำคัญสำหรับการกำหนดหรือการควบคุมทิศทางรวมไปถึงตำแหน่งการเคลื่อนที่ของแนวแกน จุดอ้างอิงของระบบซีเอ็นซีซึ่งมีอยู่ด้วยกันหลายแบบ ได้แก่ จุดศูนย์เครื่อง จุดศูนย์งาน และจุดอ้างอิง ซึ่งมีการใช้งานอยู่หลายรูปแบบ จุดอ้างอิงๆ เหล่านี้ช่วยให้การควบคุมตำแหน่งต่างๆ ของระบบซีเอ็นซีเป็นไปอย่างถูกต้องตรงตามที่กำหนด

   


         ศึกษาและปฏิบัติ การกระจายคลื่นวิทยุ ย่านความถี่ใช้ในการรับ-ส่งวิทยุทั่วไป หลักการรับ-ส่งวิทยุ  AM  FM ,  FM  STEREO   MULTILLEX , SSB หลักการทำงานของวงจรที่ใช้ในเครื่องรับวิทยุ  AM FM เช่น จูนเนอร์ ออสซิลเลเตอร์ ไอเอฟแอมป์ AVC AGC AFT DETECTOR และวงจร STEREO MULTILLEX การประกอบ ทดสอบและปรับแต่งเครื่องรับวิทยุด้วยเครื่องมือที่เกี่ยวข้อง


  ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ โครงสร้างอะตอม สารกึ่งตัวนำชนิดพี ชนิดเอ็นและรอยต่อพีเอ็น โครงสร้างสัญลักษณ์ คุณลักษณะทางไฟฟ้าและการให้ไบแอสไดโอด ซีเนอร์ไดโอด ทรานซิสเตอร์ เฟตและอุปกรณ์ไทริสเตอร์ การทำงานของวงจรคอมมอนต่างๆ ของทรานซิสเตอร์ และเฟต การใช้งานอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ในวงจรขยายสัญญาณ วงจรเพาเวอร์ซัพพลาย วงจรออสซิลเลเตอร์ และวงจรอื่นๆ การอ่านคู่มืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ การแปลความหมายของคุณลักษณะทางไฟฟ้า


  ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ  ระบบความปลอดภัยในงานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์  แหล่งกำเนิดไฟฟ้า  กฎของโอห์ม พลังงานไฟฟ้า วงจรไฟฟ้าเบื้องต้น วงจรไฟฟ้าแสงสว่าง การควบคุมมอเตอร์เบื้องต้น อุปกรณ์ป้องกันไฟฟ้า และการต่อสายดิน อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ R L C หม้อแปลงไฟฟ้า รีเลย์ ไมโครโฟน ลำโพง อุปกรณ์สารกึ่งตัวนำ เทคนิคการบัดกรี การใช้มัลติมิเตอร์ออสซิลโลสโคป เครื่องกำเนิดสัญญาณ การประกอบวงจรอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้นบนแผ่นวงจรพิมพ์ ประกอบชุดคิท เกี่ยวกับเครื่องหรี่ไฟ แหล่งจ่ายไฟฟ้ากระแสตรงชนิดคงที่หรือปรับค่าได้สวิตซ์ทำงานด้วยแสง

   


     ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ ชนิด หลักการทำงานและส่วนประกอบของเครื่องมือกลซีเอ็นซี ระบบแนวแกน ศูนย์งาน ศูนย์เครื่องโปรแกรมเอ็นซีพื้นฐาน ปฏิบัติงานโดยใช้โปรแกรมซีเอ็นซีซิมมูเลชั่น งานกลึง งานกัด ตรวจสอบและแก้ไขโปรแกรม ปฏิบัติงานตามหลักปลอดภัยได้

   


           ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการทำงาน การถอดประกอบชิ้นส่วนต่างๆ ระบบต่างๆ ของเครื่องยนต์เล็ก ความปลอดภัยในการทำงาน การใช้เครื่องมือถอดประกอบ ตรวจสอบชิ้นส่วน บำรุงรักษาและบริการระบบต่างๆ ของเครื่องยนต์เล็กแก๊สโซลีนและดีเซล รวมทั้งการประมาณราคาค่าบริการ

  ศึกษาและปฏิบัติ เกี่ยวกับ ระบบเลขฐานต่างๆ รหัสตัวเลข Logic Function ตารางความจริงและสัญลักษณ์พีชคณิตบูลีน วงจร Combination วงจรพัลส์ และวงจร Sequential


  ศึกษาและปฏิบัติงานเกี่ยวกับ หลักความปลอดภัยในการปฏิบัติงานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์  แหล่งกำเนิดไฟฟ้า กฏของโอห์ม พลังงานไฟฟ้า วงจรไฟฟ้าเบื้องต้น วงจรไฟฟ้าแสงสว่าง การควบคุมมอเตอร์เบื้องต้น อุปกรณ์ป้องกันไฟฟ้าและการต่อสายดิน อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์  R L C หม้อแปลงไฟฟ้า รีเลย์ ไมโครโฟน ลำโพง อุปกรณ์สารกึ่งตัวนำ การบัดกรี การใช้มัลติมิเตอร์ เครื่องกำเนิดสัญญาณ ออสโลสโคป การประกอบวงจรไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น


  คำอธิบายรายวิชา

          ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการทำงานเบื้องต้น  อุปกรณ์ในระบบ  การเขียนผังวงงจร  การออกแบบและการเขียนวงจรควบคุมการทำงานด้วยรีเลย์ไฟฟ้าและโปรแกรมแมเบิลลอจิกคอนโทรล(PLC) การบำรุงรักษา และการแก้ไขปัญหาของระบบนิว แมติกส์และไฮดรอลิกส์

         ศึกษาและปฏิบัติ  การใช้เครื่องมือวัดและเครื่องมือทดสอบ  แก้ไขข้อขัดข้องระบบจุดระเบิด  ระบบสตาร์ต  ระบบประจุไฟ  ระบบแสงสว่าง ระบบสัญญาณและอุปกรณ์อำนวยความสะดวกในระบบไฟฟ้ารถยนต์ 

   โดยมีสมรรถนะของรายวิชา

  1.เข้าใจหลักการทำงานและตรวจสอบสภาพระบบไฟฟ้ารถยนต์

  2. ตรวจสภาพอุปกรณ์ในระบบไฟฟ้ารถยนต์

  3. ถอดประกอบชิ้นส่วนอุปกรณ์ในระบบไฟฟ้ารถยนต์

  4. แก้ไขข้อขัดข้องของระบบไฟฟ้ารถยนต์             

  5. ทดสอบการทำงานของระบบไฟฟ้ารถยนต์


  เครื่องมือขนาดเล็กมีความสำคัญมากต่อการเรียนช่างอุตสาหกรรม ดังนั้นผู้เรียนจะต้องมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับชนิดและประเภทของเครื่องมือขนาดเล็ก เพื่อจะได้นำความรู้ ความเข้าใจไปใช้ในการเรียนในรายวิชาอื่นๆต่อไป


  3105-2103 อิเล็กทรอนิกส์กำลัง
  อิเล็กทรอนิกส์กำลัง (Power Electronics) 2-2-3

  จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้

  1. เข้าใจหลักการทำงานของวงจรอิเล็กทรอนิกส์กำลัง
  2. มีทักษะในการวัด ทดสอบและประยุกต์ใช้วงจรอิเล็กทรอนิกส์กำลัง
  3. มีกิจนิสัยในการทำงานด้วยความประณีต รอบคอบและปลอดภัย ตระหนักถึงคุณภาพของงานและมีจริยธรรมในงานอาชีพ
  สมรรถนะรายวิชา
  1. แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักการทำงานของวงจรอิเล็กทรอนิกส์กำลัง
  2. สร้างวงจรขยายสัญญาณกำลังด้วยเพาเวอร์ไดโอด เพาเวอร์ทรานซิสเตอร์
  3. ทดสอบคุณสมบัติวงจรขับในงานอุตสาหกรรม
  4. ประยุกต์ใช้วงจรควบคุมมอเตอร์ เพาเวอร์สวิตช์และแหล่งจ่ายไฟฟ้า AC/DC ในงานอุตสาหกรรม
  คำอธิบายรายวิชา
         ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับคุณลักษณะหลักการทำงานของเพาเวอร์ไดโอด  เพาเวอร์ทรานซิสเตอร์ เพาเวอร์เฟต ไอจีบีที วงจรอินเวอร์เตอร์ วงจรคอนเวอร์เตอร์ การป้องกันและลดสัญญาณรบกวนในทางไฟฟ้าวงจรเครื่องสำรองไฟฟ้า วงจรไฟฟ้าฉุกเฉิน วงจรควบคุมมอเตอร์เอซี 1 เฟส 3 เฟส วงจรควบคุมมอเตอร์ดิซีและการประยุกต์ใช้ในงานอุตสาหกรรม


  องค์ประกอบที่จาเป็นในการปฏิบัติงานลับคมตัดที่ขาดไม่ได้เลย คือ เครื่องเจียระไนลับคมตัด และ เกจวัดมุม สาหรับรายละเอียดของที่ผู้เรียนจะได้เรียนรู้มีดังนี้ 1. ชนิดของเครื่องเจียระไนลับคมตัด 2. ส่วนประกอบเครื่องเจียระไนลับคมตัด 3. ขั้นตอนการใช้เครื่องเจียระไนลับคมตัด 4. ความปลอดภัยในการใช้เครื่องเจียระไนลับคมตัด 5. ชนิดมีดกลึง มีดไส ดอกสว่าน มุมมีดกลึง มีดไส ดอกสว่าน 6. การใช้เกจวัดมุม 7. การบารุงรักษาเครื่องเจียระไนลับคมตัดและเกจวัดมุม

          ศึกษาเกี่ยวกับ การจัดองค์การ  การเพิ่มประสิทธิภาพขององค์การ การบริหารงานคุณภาพและเพิ่มผลผลิต การจัดการความเสี่ยง การจัดการความขัดแย้งในองค์การ กลยุทธ์การเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน การนำกิจกรรมระบบคุณภาพและเพิ่มผลผลิตมาประยุกต์ใช้ในการจัดการงานอาชีพ

  คำอธิบายรายวิชา

                  ศึกษาและปฏิบัติกิจกรรมความปลอดภัยในการทำงาน การจัดทีมงานส่งเสริมความปลอดภัยภายในและภายนอกสำนักงาน การป้องกันและควบคุมมลพิษจากสภาพแวดล้อมในการทำงานทางด้านชีวภาพ กายภาพ และทางเคมี เทคโนโลยีและวิศวกรรมความปลอดภัยเบื้องต้น ความปลอดภัยในบริเวณพื้นที่ทำงาน การใช้เครื่องมือ เครื่องจักรและยานพาหนะ การเคลื่อนย้ายวัสดุและเก็บรักษาวัสดุ ความปลอดภัยเกี่ยวกับไฟฟ้าและในงานก่อสร้าง การป้องกันและระงับอัคคีภัย การส่งเสริมสุขภาพอนามัยพนักงาน การป้องกันและเฝ้าระวังโรคจากการทำงาน การปฐมพยาบาล การวิเคราะห์และปรับปรุงสภาพการทำงานตามหลักการวิทยาศาสตร์ การจัดอาชีวอนามัยและความปลอดภัยเบื้องต้นการตรวจความปลอดภัย การสอบสวนและวิเคราะห์อุบัติเหตุในการทำงาน การวิเคราะห์งานเพื่อความปลอดภัยและการฝึกการหยั่งรู้อันตราย


  ศึกษาและปฏิบัติ วิธีการป้องกันอุบัติภัยเกี่ยวกับการปฏิบัติงานทางไฟฟ้า ระบบการจ่ายกำลังไฟฟ้า ชนิดและการใช้งานของสายไฟฟ้า การต่อสายไฟฟ้าแบบต่าง ๆ การเดินสายไฟฟ้าแสงสว่างและไฟฟ้ากำลัง เครื่องมือและอุปกรณ์ทางไฟฟ้าแบบต่าง ๆ การติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันทางไฟฟ้า การติดตั้งอุปกรณ์ป้องกัน
  การเดินสายไฟฟ้าด้วยวิธีการต่าง ๆ การตรวจสอบและแก้ไขข้อบกพร่องของระบบและอุปกรณ์ป้องกัน


  จุดประสงค์รายวิชา

  1.  รู้และเข้าใจเกี่ยวกับระบบนิวเมติกและไฮดรอลิกส์เบื้องต้น

  2.  มีทักษะเกี่ยวกับอ่านและเขียนวงจร ต่อวงจรควบคุมการทำงานระบบนิวเมติกและไฮดรอลิกส์

  3.  มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในการทำงานด้วยความละเอียดรอบคอบ ปลอดภัย เป็นระเบียบ สะอาด ตรงต่อเวลามีความซื่อสัตย์ รับผิดชอบ และรักษาสภาพแวดล้อม

   

  สมรรถนะรายวิชา

  1.  แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักการของระบบนิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์ตามคู่มือ

  2.  ต่อวงจรควบคุมการทำงานระบบนิวแมติกส์

  3.  ต่อวงจรควบคุมการทำงานระบบไฮดรอลิกส์

  4.  ติดตั้งระบบนิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์ ควบคุมด้วยมือและระบบอัตโนมัติ

   

  คำอธิบายรายวิชา

          ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับโครงสร้าง สัญลักษณ์ หลักการทำงานเบื้องต้น การใช้งานของอุปกรณ์ วงจรการทำงานเบื้องต้นแบบต่างๆ การทดสอบอุปกรณ์ การอ่าน การเขียน และต่อวงจรการทำงานแบบต่าง ๆ วงจรควบคุมทิศทาง วงจรปรับความเร็ว วงจรเรียงลำดับ วงจรหน่วงเวลา และวงจรอื่น ๆ เป็นวงจรควบคุมด้วยมือ (Manual) และควบคุมโดยอัตโนมัติ (Automatic) ของระบบนิวเมติกส์และไฮดรอลิกส์เบื้องต้น


    คำอธิบายรายวิชา

         ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการทำงานการถอดประกอบชิ้นส่วนของเครื่องยนต์และระบบของรถจักรยานยนต์ ระบบการควบคุมการฉีดเชื้อเพลิงด้วยอิเลกทรอนิกส์ การใช้เครื่องมือและเครื่องมือพิเศษ ตรวจสอบชิ้นส่วน ปรับแต่ง การบำรุงรักษาและประมาณราคาค่าบริการ

            ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับความรู้เบื้องต้นของดิน คุณสมบัติและส่วนประกอบของดินทางกายภาพ การจำแนกประเภทของดิน การซึมผ่านของน้ำในดิน การยุบอัดตัวของดิน การบดอัดดิน กำลังต้านทานแรงเฉือนของดิน การเจาะสำรวจดินและเก็บตัวอย่างดิน การทดสอบหาปริมาณน้ำ ในดิน Atterberg’s Limit ความถ่วงจำเพาะของเม็ดดิน ขนาดของเม็ดดิน การซึมผ่านของน้ำในดิน การบดอัดดิน ความหนาแน่นของดินในสนาม ค่า California Bearing Ratio (C.B.R.) กำลังต้านทานแรงเฉือนแบบ Unconfined Compression
  Capture02.JPGCapture02.JPG
       ปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ การบำรุงรักษาเครื่องมือและเครื่องมือกลเบื้องต้น งานวัดและตรวจสอบ งานร่างแบบ งานเลื่อย งานสกัด  งานตะไบ งานเจาะ งานลับคมตัด งานทำเกลียว งานเครื่องมือกลเบื้องต้น งานหล่อเบื้องต้น และการประกอบชิ้นงาน สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน

  คำอธิบายรายวิชา

  ปฏิบัติเกี่ยวกับงานเชื่อมอาร์กลวดเชื่อมหุ้มฟลักซ์แผ่นเหล็กกล้า คาร์บอน งานเริ่มต้น อาร์ก งานเชื่อมต่อ

  แนว งานเชื่อมพอก งานเชื่อมเดินแนวทุกตำแหน่งท่าเชื่อม งานเชื่อมแก๊ส งานปรับเปลวไฟเชื่อม งานสร้างบ่อ

  หลอมเหลว งานเชื่อมเดินแนว รอยต่อมุม รอยต่อชนแบบ Forehand ทุกตำแหน่งท่าเชื่อม งานตัด แผ่นเหล็กกล้า

  คาร์บอนด้วยแก๊ส โดยใช้อุปกรณ์ถูกต้องตามหลักอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

  ศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมของแรง หรือน้ำหนักบรรทุกที่มีต่อโครงสร้างอาคาร ชนิดของแรง สมดุลของแรง น้ำหนัก ชนิดของฐานรองรับ การหาแรงปฏิกิริยาของโครงสร้าง โมเมนต์ดัด แรงเฉือน แรงภายในโครงข้อหมุน

  ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการทำงานของระบบฉีดเชื้อเพลิงอิเล็กทรอนิกส์
            การตรวจสภาพ  การบำรุงรักษา  การแก้ไขข้อขัดข้องและการปรับแต่งเครื่องยนต์ระบบ
            ฉีดเชื้อเพลิงอิเล็กทรอนิกส์ รวมทั้งการประมาณราคาค่าบริการ

  สมรรถนะรายวิชา

  1 แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักการของระบบควบคุมเครื่องยนต์ดีเซลด้วยอิเล็กทรอนิกส์

  2. บำรุงรักษาระบบควบคุมเครื่องยนต์ดีเซลด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตามคู่มือ

  3. ตรวจซ่อมและปรับแต่งระบบควบคุมเครื่องยนต์ดีเซลด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตามคู่มือ


  คำอธิบายรายวิชา

  ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการทำงานการตรวจสอบการวิเคราะห์ปัญหาการซ่อมและการปรับแต่งอุปกรณ์

  ระบบควบคุมเครื่องยนต์ดีเซลด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตามคู่มือ

                ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับกฎจราจรเครื่องหมายจราจร การควบคุมบังคับรถยนต์ตรวจสภาพรถยนต์ การขับ

  รถยนต์ในสภาวะต่างๆการออกรถชะลอความเร็วหยุดรถ จอดรถขับรถอย่างปลอดภัยตามกฎจราจร มารยาทในการ

  ขับรถยนต์และการบำรุงรักษารถยนต์


  ศึกษาและปฏิบัติงานเกี่ยวกับหลักการทำงาน ระบบความปลอดภัย ในงานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์  แหล่งกำเนิดไฟฟ้า กฎของโอห์ม พลังงานไฟฟ้า วงจรไฟฟ้าเบื้องต้น วงจรไฟฟ้าแสงสว่าง การควบคุมมอเตอร์เบื้องต้น อุปกรณ์ป้องกันไฟฟ้าและการต่อสายดิน อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ R L C หม้อแปลงไฟฟ้า รีเลย์ ไมโครโฟน ลำโพง อุปกรณ์สารกึ่งตัวนำ เทคนิคการบัดกรี การใช้มัลติมิเตอร์ เครื่องกำเนิดสัญญาณ ออสซิลโลสโคป การประกอบวงจรไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น

   


  ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ หลักการของระบบฐานข้อมูล ชนิดและลักษณะของข้อมูล การสร้างฐานข้อมูล ตารางข้อมูล การสร้างความสัมพันธ์ระหว่างตาราง การสืบค้น แก้ไข ปรับปรุงข้อมูล การสร้างฟอร์ม และรายงานข้อมูล

  คำอธิบายรายวิชา

              ศึกษาและปฏิบัติงานเกี่ยวกับแหล่งกำเนิดไฟฟ้ากระแสตรง แรงดันไฟฟ้า กระแสไฟฟ้า กำลังและพลังงานไฟฟ้า การอ่านค่าตัวต้านทาน การต่อวงจรตัวต้านทานและเซลล์ไฟฟ้าแบบอนุกรม แบบขนาน และแบบผสมการคำนวณหาค่าความต้านทาน กระแสไฟฟ้า แรงดันไฟฟ้าและกำลังไฟฟ้า โดยใช้กฎของโอห์ม วงจรแบ่งแรงดันและกระแสไฟฟ้า วงจรบริดจ์ กฎของเคอร์ชอฟฟ์ ทฤษฏีของเทวินินและนอร์ตัน  โนดโวลเตจ เมชเคอร์เรน ทฤษฎีวางซ้อน การส่งถ่ายกำลังไฟฟ้าสูงสุดในวงจรไฟฟ้ากระแสตรง การประกอบวงจรและวัดหาความสัมพันธ์ของแรงดันไฟฟ้า กระแสไฟฟ้าและความต้านทานตามทฤษฎีวงจรไฟฟ้ากระแสตรง

  ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับโครงสร้างส่วนประกอบและหน้าที่ในส่วนต่างๆ ของไมโครคอนโทรลเลอร์ชุดคำสั่งและการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาแอสเซมบลีและภาษาระดับสูงของไมโครคอนโทรลเลอร์ การควบคุมระบบด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์ การต่อวงจรและการประยุกต์ใช้งาน

            ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับความหมายและประเภทของตั๋วเงิน คำนวณ วันครบกำหนดตั๋วเงินและดอกเบี้ยตั๋วเงิน การบันทึกบัญชีเกี่ยวกับตั๋วเงิน สมุดทะเบียนเกี่ยวกับตั๋วเงิน การปรับปรุงบัญชีและการปิดบัญชีเกี่ยวกับดอกเบี้ยตั๋วเงินในวันสิ้นงวดบัญชี การบันทึกบัญชีเกี่ยวกับการสลักหลังโอนตั๋วเงิน การขาดลดตั๋วเงินและตั๋วเงินขาดความเชื่อถือ


  ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการตัดต่อเสียงและภาพด้วยคอมพิวเตอร์ การอ่านและการเขียนบท (Script) การใช้งานประยุกต์ในการตัดต่อเสียงและภาพ การสร้างเทคนิคพิเศษ การผลิตสื่อวีดีทัศน์ และการส่งออกไฟล์เสียงและภาพ


  การศึกษาวิชาการบัญชีเดี่ยวและการกระทบยอดเป็นวิชาสำคัญที่ช่วยให้รู้จักพัฒนาทักษะ ความรู้ และความสามารถรวมทั้งสติปัญญาเพื่อแก้ปัญหา ผู้เรียนวิชานี้นอกจากจะได้ความรู้ที่ถูกต้องแล้ว ยังสามารถนำไปประยุกต์ใช้เพื่อเป็นเครื่องมือที่สำคัญในการแก้ปัญหาในชีวิตประจำวันอีกด้วย

  tttttttt.JPGtttttttt.JPG
  คำอธิบายรายวิชา 
               ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับความรู้พื้นฐาน ความหมาย องค์ประกอบ การจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) อินเทอร์เน็ตทุกสรรพสิ่ง (Internet of Think) เทคโนโลยีที่ใช้ในการทำธุรกรรมโดยไม่ต้องผ่าน บุคคลที่สาม (Block Chain) ธุรกรรมการเงินดิจิทัล (Fintech) ระบบเงินดิจิทัล สกุลเงินดิจิทัล หรือ คริปโท เคอร์เรนซี (CryptoCurrency) การทำธุรกิจดิจิทัลบนสื่อสังคมออนไลน์ กรณีศึกษาเทคโนโลยีดิจิทัลเชื่อมโยง อาชีพ และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในอาชีพของการเป็นพลเมืองยุคดิจิทัล
  คําอธิบายรายวิชา 

               ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับวิวัฒนาการของระบบจํานวน ความสัมพันธ์ระหว่าางคณิตศาสตร์กับการ ทํางานของคอมพิวเตอร์ ระบบเลขฐาน ตรรกศาสตร์ พีชคณิตบูลีน พีชคณิตเชิงเส้น และทฤษฎีเมตริกซ

  คําอธิบายรายวิชา 
               ศึกษาเกี่ยวกับหลักอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการปฏิบัติงานอาชีพ ปัญหามลพิษ โรคและอุบัติภัย ที่เกิดจากการทํางานและการควบคุมป้องกัน การปรับปรุงสภาพการทํางานตามหลักการยศาสตร์ การจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยเบื้องต้น เครื่องหมายและสัญลักษณ์ความปลอดภัย เครื่องป้องกนอันตราย การปฐมพยาบาลเบื้องต้น กฎหมายและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกบงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
  คําอธิบายรายวิชา 
              ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการออกแบบโครงร่างเรื่องราว (Story board) หลักการทํางานของ โปรแกรมนําเสนอ สร้าง แก้ไข และตกแต่งโดยใช้โปรแกรมนําเสนอ ใช้เทคนิคพิเศษ และใส่มัลติมีเดีย เพื่อการนําเสนอ

  คำอธิบายรายวิชา
  ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับขั้นตอนการพัฒนาระบบสารสนเทศ หลักการพื้นฐานและแนวคิดเชิงวัตถุ กระบวนการวิเคราะห์และออกแบบเชิงวัตถุ โมเดลที่ใช้ออกแบบเชิงวัตถุ หลักการของ UML Modeling องค์ประกอบของ UML และการวิเคราะห์และออกแบบโปรแกรมทางธุรกิจ

  คําอธิบายรายวิชา
  ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกบองค์ประกอบของระบบคอมพิวเตอร์ หลักการทํางานของระบบปฏิบัติการ การติดตั้งระบบปฏิบัติการต่างๆ ทั้งระบบที่เป็นมาตรฐานปิด (Proprietary) และเป็นระบบที่เป็นมาตรฐานเปิด (Open Standard) การใช้งานโปรแกรมระบบปฏิบัติการเบื้องต้นและโปรแกรมยูทิลิตี้ของระบบปฏิบัติการ

  คำอธิบายรายวิชา
  ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์กระบวนการจัดทำสื่อสิ่งพิมพ์  ปฏิบัติการ
  ออกแบบ สร้าง แก้ไข และตกแต่งสื่อสิ่งพิมพ์ด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป

  คําอธิบายรายวิชา
  ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกบหลักการทํางานและองค์ประกอบของระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ประเภทของเครือข่ายคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ตัวกลางการเชื่อมต่อเครือข่ายคอมพิวเตอร์ โปรโตคอล รูปแบบการเชื่อมต่อเครือข่ายคอมพิวเตอร์ การติดตั้งระบบปฏิบัติการเครือข่ายคอมพิวเตอร์ใช้โปรแกรมประยุกต์และโปรแกรมยูทิลิตี้บนเครือข่ายคอมพิวเตอร์

  คําอธิบายรายวิชา
  ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกบองค์ประกอบของระบบคอมพิวเตอร์ หลักการทํางานของระบบปฏิบัติการ การติดตั้งระบบปฏิบัติการต่างๆ ทั้งระบบที่เป็นมาตรฐานปิด (Proprietary) และเป็นระบบที่เป็นมาตรฐานเปิด (Open Standard) การใช้งานโปรแกรมระบบปฏิบัติการเบื้องต้นและโปรแกรมยูทิลิตี้ของระบบปฏิบัติการ

  คำอธิบายรายวิชา

                         ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศเพื่องานอาชีพ การใช้ระบบปฏิบัติการ (Windows หรือ Mac OS ) การใช้โปรแกรมประมวลผลคำเพื่อจัดทำเอกสารในงานอาชีพ การใช้โปรแกรมตารางทำการเพื่อการคำนวณในงานอาชีพ การใช้โปรแกรมการนำเสนอผลงานหรือการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปอื่น ๆ ตามลักษณะงานอาชีพ การใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อสืบค้นและสื่อสารข้อมูลสารสนเทศในงานอาชีพ ผลกระทบของการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ จริยธรรมและความรับผิดชอบในการใช้คอมพิวเตอร์และสารสนเทศในงานอาชีพ


  คำอธิบานรายวิชา

            ปฏิบัติเกี่ยวกับการวิเคราะห์ ออกแบบ พัฒนาและบำรุงรักษางานด้านคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย การจัดทำเอกสารการบริการด้านคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย และการประเมินผลงานการบริการ


  คำอธิบายรายวิชา
  ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ในระบบงานธุรกิจ ความสัมพันธ์ของเอกสารในระบบงานธุรกิจ การนำคอมพิวเตอร์ช่วยงานด้านการบัญชี ด้านการเงิน ด้านการตลาด ด้านการผลิตและการดำเนินการด้านทรัพยากรบุคคล

  คำอธิบายรายวิชา
  ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ในระบบงานธุรกิจ ความสัมพันธ์ของเอกสารในระบบงานธุรกิจ การนำคอมพิวเตอร์ช่วยงานด้านการบัญชี ด้านการเงิน ด้านการตลาด ด้านการผลิตและการดำเนินการด้านทรัพยากรบุคคล

            ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการทำงานของระบบคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์พกพา การเลือกใช้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ตามลักษณะงาน วิเคราะห์ปัญหา ตรวจสอบ แก้ไข ติดตั้งระบบปฏิบัติการ โปรแกรมควบคุมอุปกรณ์และโปรแกรมประยุกต์   คู่มือการใช้งานการบำรุงรักษาคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์พกพา

              ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์โทรคมนาคม   ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ   การสืบค้นข้อมูลสารสนเทศ   การจัดเก็บ   ค้นคืน   ส่งผ่าน  และจัดดำเนินการข้อมูลสารสนเทศ การประยุกต์ใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในการนำเสนอและสื่อสารข้อมูลสารสนเทศตามลักษณะงานอาชีพ

  คำอธิบายรายวิชา 
       ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับภาพเคลื่อนไหว ประเภทและชนิดของไฟล์ภาพแบบ Bitmap ภาพ แบบ Vectorหลักการสร้างภาพเคลื่อนไหว การจัดการไฟล์ภาพเคลื่อนไหว การเลือกใช้โปรแกรมสร้างภาพเคลื่อนไหว การนำเสนอผลงาน การประยุกต์ใช้งานภาพเคลื่อนไหวในงานธุรกิจ กรณีศึกษา

  คําอธิบายรายวิชา 
              ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการเขียนโปรแกรมและการวิเคราะห์งาน ผังงาน รหัสเทียม และ ขั้นตอนการแก้ไขปัญหา ( Algorithm) โครงสร้างภาษาคอมพิวเตอร์และการใช้กระบวนการเขียนโปรแกรม คําสั่งการคํานวณ เงื่อนไขกรณี และการทําซํ้า การออกแบบและเขียนโปรแกรมอย่างง่าย
  ความรู้เกี่ยวกับการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ นักเรียนสามารถเข้าไปศึกษาเนื้อหาด้วยตนเอง

  คำอธิบายรายวิชา

                 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการบัญชีกิจการร่วมค้า ฝากขาย ขายผ่อนชำระและเช่าซื้อและการจัดทำงบการเงินจากรายการบันทึกบัญชีที่ไม่สมบูรณ์  ศึกษาเกี่ยวกับกฎหมายพระราชบัญญัติและประกาศกระทรวงที่เกี่ยวข้องกับแรงงาน การคุ้มครองแรงงาน แรงงานสัมพันธ์ การประกันสังคม เงินทดแทน ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานภาคธุรกิจ ภาคเกษตรกรรม และภาคอุตสาหกรรม

              ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับบัญชีตัวแทน สำนักงานใหญ่และสาขาทั้งในและต่างประเทศ การปริวรรตเงินตรา การรวมธุรกิจ การบัญชีสำหรับเงินลงทุนในบริษัทย่อยทั้งในและต่างประเทศ และการจัดทำงบการเงินรวม


  คำอธิบายรายวิชา 

  ศึกษาและปฎิบัติเกี่ยวกับกฎหมายการเช่าซื้อและซื้อขายผ่อนชำระการบันทึกบัญชีเช่าซื้อและซื้อขายผ่อนชำระ สินค้ารับแลกเปลี่ยนการยึดคืนสินค้า การคำนวณดอกเบี้ย แสดงรายการเกี่ยวกับการเช่าซื้อและซื้อขายผ่อนชำระ

       ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับความหมาย  วัตถุประสงค์และประโยชน์ของการบัญชี  ข้อสมมติทางบัญชี  ความหมายของสินทรัพย์   หนี้สิน  และส่วนของเจ้าของ ตามแม่บทการบัญชี สมการบัญชี   การวิเคราะห์รายการค้า  การบันทึกรายการค้าตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปของธุรกิจบริการเจ้าของคนเดียวในสมุดรายวันทั่วไป  สมุดเงินสด 2 ช่อง  ผ่านรายการไปบัญชีแยกประเภท  งบทดลอง  กระดาษทำการชนิด 6 ช่อง  ปรับปรุง  ปิดบัญชี  และสรุปวงจรบัญชี

                ศึกษาเกี่ยวกับความรู้ทั่วไปทางเศรษฐศาสตร์ อุปสงค์ อุปทาน การเปลี่ยนแปลงของอุปสงค์และอุปทาน   ดุลยภาพของตลาด  ความยืดหยุ่นของอุปสงค์และอุปทาน  ทฤษฎีพฤติกรรมผู้บริโภค ทฤษฎีการผลิต  ต้นทุนการผลิต รายรับและกำไรจากการผลิต  การกำหนดราคาสินค้าในตลาดประเภทต่าง ๆ รายได้ประชาชาติ  องค์ประกอบและการกำหนดเป็นรายได้ประชาชาติ  การบริโภคการออมการลงทุนและการกำหนดเป็นรายได้ประชาชาติ  วัฏจักรธุรกิจ  การเงินการธนาคาร  การคลังของรัฐ เงินเฟ้อ  เงินฝืด การแก้ปัญหาเศรษฐกิจมหภาค วัฎจักรเศรษฐกิจ  การพัฒนาเศรษฐกิจ และการบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง


  ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับผู้มีหน้าที่เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา เงินได้พึงประเมิน เงินได้พึงประเมินที่ได้รับการยกเว้น การหักค่าใช้จ่าย ค่าลดหย่อน การคำนวณภาษี การจัดทำและยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย และการบันทึกบัญชีภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย

  ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับฐานข้อมูลของกิจการ การป้อนข้อมูล และจัดรูปแบบเอกสารประกอบ
  การลงบัญชี การบันทึกบัญชีด้วยโปรแกรมสำเร็จรูปที่ใช้ในธุรกิจ การออกรายงาน การจัดทำงบการเงิน
  ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องของธุรกิจบริการและธุรกิจซื้อขายสินค้า


            ศึกษาและปฏิบัติการใช้คอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศเพื่องานอาชีพเบื้องต้น  การใช้ระบบปฏิบัติการ (Windows หรือ Mac OS) การใช้โปรแกรมประมวลผลคำเพื่อจัดทำเอกสารในงานอาชีพ การใช้โปรแกรมตารางทำการในงานอาชีพ การใช้โปรแกรมการนำเสนอผลงาน หรือการใช้โปรแกรมสำเร็จรูป   อื่น ๆ ตามลักษณะงานอาชีพ  การใช้อินเทอร์เน็ตสืบค้นข้อมูลเพื่องานอาชีพ และการสื่อสารข้อมูลสารสนเทศ ผลกระทบของการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ จริยธรรมและความรับผิดชอบในการใช้คอมพิวเตอร์กับระบบสารสนเทศและงานอาชีพกระบวนการจัดการเรียนรู้


  ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ ความหมาย วัตถุประสงค์และประโยชน์ของการบัญชี ข้อสมมติทางบัญชี ความหมายของสินทรัพย์ หนี้สินและส่วนของเจ้าของตามแม่บทการบัญชี สมการบัญชี การวิเคราะห์รายการค้า การบันทึกรายการค้า การมหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปของธุรกิจบริการเจ้าของคนเดียว ในสมุดรายวันทั่วไป สมุดเงินสด 2 ช่องผ่านรายการไปบัญชีแยกประเภท งบทดลอง กระดาษทำการชนิด 6 ช่อง งบการเงิน ปรับปรุง ปิดบัญชี และสรุปวงจรบัญชี

  ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการจัดแสดงสินค้า ประเภทของการจัดแสดงสินค้า การวางแผน การจัดแสดงสินค้า การออกแบบผังร้านค้า การออกแบบจัดแสดงสินค้า งบประมาณการจัดแสดงสินค้า การจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์และจัดแสดงสินค้า การติดตามและการประเมินผล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารการจัดแสดงสินค้า


  คำอธิบายรายวิชา
           ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับทฤษฏีคอมพิวเตอร์กราฟิก หลักการของกราฟิก Vector
  และ Raster ประเภทและคุณลักษณะของแฟ้มภาพกราฟิกความแตกต่าง ของกราฟิกแบบ2 มิติ
  การใช้โปรแกรมสร้างภาพกราฟิกแบบ Vector และ Raster

                   ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการทำงานของไมโครคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์พกพา    การเลือกใช้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ตามลักษณะงาน   การประกอบเครื่องคอมพิวเตอร์   การเลือกใช้และติดตั้งระบบปฏิบัติการโปรแกรมควบคุมอุปกรณ์และโปรแกรมประยุกต์   การปรับแต่งระบบปฏิบัติการตามข้อกำหนด

                   https://kruphai777.000webhostapp.com/3204-2001

  ศึกษาเกี่ยวกับหลกัอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการปฏิบัติงานอาชีพ ปัญหามลพิษ โรคและ อุบัติภัยที่เกิดจาก  การทำงานและการควบคุมป้องกัน การปรับปรุงสภาพการทำงานตามหลักการยศาสตร์  การจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยเบื้องต้น เครื่องหมายและสัญลักษณ์ความปลอดภัย  เครื่องป้องกันอันตราย การปฐมพยาบาลเบื้องต้น กฎหมายและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับงานอาชีวอนามัยและ ความปลอดภัย

  คำอธิบายรายวิชา

  ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ วัสดุ อุปกรณ์และเก็บรักษา ในงาน เย็บ - ปัก - ถัก วิธีการปฏิบัติงานเย็บ ปัก ถักขั้นพื้นฐาน ประดิษฐ์และตกแต่งด้วยวิธีการเย็บ ปัก ถัก การคำนวณต้นทุน กำหนดราคา และจัดจาหน่าย


   


  คำอธิบายรายวิชา

  ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ ความรู้พื้นฐานการพัฒนาบุคลิกภาพ การวางตัวเหมาะสมกับวัยและอาชีพ ศิลปะการแต่งกาย ศิลปะการแต่งหน้า ทาผมเบื้องต้น การปฏิบัติตนด้านสุขอนามัย การเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ดูแลผิวกาย ทรงผม ที่ถูกสุขลักษณะ การเลือกใช้เครื่องแต่งกายให้เหมาะสมกับอาชีพและความปลอดภัย ในการปฏิบัติงาน มารยาททางสังคม

   

   


  คำอธิบายรายวิชา

           ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการออกแบบ การเลือก การเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ การเตรียมดอกไม้ ใบไม้ การเก็บรักษา การจัดดอกไม้ขั้นพื้นฐานรูปแบบต่างๆ ตามหลักสากล คำนวณต้นทุน กำหนดราคาและจัดจำหน่าย


  ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ การวางแผนดำเนินงานธุรกิจบริการ การวางแผนและเขียนแผนธุรกิจในงานคหกรรม เทคนิคการขาย การนำเสนอสินค้า ความต้องการและความจำเป็นทางเศรษฐกิจของผู้บริโภค ความคุ้มครองที่รัฐให้แก่ผู้บริโภค การเลือกซื้อสินค้า การวางแผนการใช้จ่าย การออม ปัญหาของผู้บริโภค และแนวทางในการแก้ปัญหา

                   ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการอนุบาลและดูแลเด็ก พัฒนาการเด็ก การดูแลเด็กด้านอาหาร สุขภาพอนามัย อุบัติเหตุและการปฐมพยาล การเล่นของเด็ก และทำของเล่นสำหรับเด็กและการจัดกิจกรรมนันทนาการ

   


           ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับพื้นฐานการประดิษฐ์ งานดอกไม้สด งานใบตอง งานแกะสลัก ผัก ผลไม้ และงานประดิษฐ์ตามสมยันิยม
  ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการออกแบบ การเตรียมวัสดุอุปกรณ์และวิธีเก็บรักษา ชิ้นงานการประดิษฐ์

  การจัดและตกแต่งดอกไม้สด ร้อยมาลัยกลม มาลัยตุ้ม จัดพานดอกไม้ประดิษฐ์เครื่องแหวน จัดตกแต่งและ

  นําไปใช้จัดดอกไม้รูปทรงพื้นฐาน คํานวณต้นทุน กําหนดราคาและจัดจําหน่าย


              ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับสุขลักษณะส่วนบุคคลของการประกอบอาหาร บอกความหมายของคำศัพท์ที่ใช้ในการประกอบอาหาร เลือกใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ในการเตรียม และประกอบอาหาร หลักการชั่ง ตวง วัดและเลือกซื้อและเตรียมวัตถุดิบในการประกอบอาหารมื้อต่าง ๆ อย่างง่าย สำหรับบุคคลในครอบครัว


   ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ ครัวและอุปกรณ์งานครัวในโรงแรม  คำศัพท์เฉพาะ การจัดครัว และดำเนินงาน  การทำความสะอาดอุปกรณ์ การเก็บรักษาเครื่องมือและอุปกรณ์ การป้องกันอุบัติเหตุและการดูแลรักษาให้อุปกรณ์อยู่ในสภาพที่สะอาดพร้อมที่จะใช้งาน


  คำอธิบายรายวิชา

  ศึกษาเกี่ยวกับการรับสารและส่งสารด้วยภาษาไทย เขียนสะกดคำ การใช้ถ้อยคำ สำนวน ระดับภาษา การฟัง การดูและการอ่านข่าว บทความสารคดี โฆษณา บันเทิงคดี วรรณกรรมหรือภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านภาษาจาก สื่อสิ่งพิมพ์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์  การกล่าวทักทาย แนะนำตนเองและผู้อื่น การพูดในโอกาสต่าง ๆ ตามมารยาทของสังคม การตอบรับและปฏิเสธ การแสดงความยินดี แสดงความเสียใจ การพูดติดต่อกิจธุระ พูดสรุปความพูดแสดงความคิดเห็น การเขียนข้อความติดต่อกิจธุระ สรุปความอธิบาย บรรยาย การกรอกแบบฟอร์ม การเขียนประวัติย่อ การเขียนรายงานเชิงวิชาการและการเขียนโครงการ


  ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับทักษะการฟัง  พูด  อ่าน  และเขียนภาษาอังกฤษในการปฏิบัติงาน  การให้ข้อมูลหรือคำแนะนำเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน  การอ่านเอกสาร คุ่มือ และการอ่านและโต้ตอบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์หรือสื่อสังคมออนไลน์ การนำเสนอขั้นตอนการปฏิบัติงาน การเขียนรายงานการปฏิบัติงาน และ การใช้กระบวนการเรียนรู้และเทคโนโลยีสารสนเทศ  เพื่อพัฒนาภาษาอังกฤษ


  จุดประสงค์รายวิชาเพื่อให้

            1. รู้และเข้าใจเกี่ยวกับมุมและการวัดมุม อัตราส่วนตรีโกณมิติ ตรีโกณมิติของวงกลมหนึ่งหน่วย กฎของไซน์ กฎของโคไซน์ เมทริกซ์ ดีเทอร์มิแนนต์ไม่เกินอันดับสาม

            2. มีทักษะกระบวนการคิดและแก้ปัญหาเกี่ยวกับมุมและการวัดมุม อัตราส่วนตรีโกณมิติ ตรีโกณมิติของวงกลมหนึ่งหน่วย กฎของไซน์ กฎของโคไซน์ เมทริกซ์ ดีเทอร์มิแนนต์ไม่เกินอันดับสามและนำไปประยุกต์ใช้ในงานอาชีพ

            3.มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในการคิด วิเคราะห์ แก้ปัญหาในสถานการณ์ต่างๆอย่างเป็นระบบ และมีความละเอียดรอบคอบในการปฏิบัติงาน

  สมรรถนะรายวิชา

            1.คาดคะเนระยะทางและความสูงโดยใช้อัตราส่วนตรีโกณมิติของมุมที่กำหนด

            2.แก้ปัญหาการวัดโดยใช้ความรู้เรื่องอัตราส่วนตรีโกณมิติ

            3.ประยุกต์ความรู้เกี่ยวกับดีเทอร์มิแนนต์หาคำตอบของระบบสมการเชิงเส้นไม่เกินสามตัวแปร

            4.ประยุกต์ความรู้เกี่ยวกับมุมและการวัดมุม อัตราส่วนตรีโกณมิติ ตรีโกณมิติของวงกลมหนึ่งหน่วย กฎของไซน์ กฎของโคไซน์ เมทริกซ์ ดีเทอร์มิแนนต์ไม่เกินอันดับสามไปใช้ในงานอาชีพ

  คำอธิบายรายวิชา

  ศึกษาและฝึกทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์เกี่ยวกับมุม อัตราส่วนตรีโกณมิติ ตรีโกณมิติของวงกลมหนึ่งหน่วย กฎของไซน์ กฎของโคไซน์ เมทริกซ์ ดีเทอร์มิแนนต์ไม่เกินอันดับสามและนำไปประยุกต์ใช้ในงานอาชีพด้านอุตสหกรรม


  คำอธิบายรายวิชา
                   ปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการและรูปแบบการออกกำลังกายด้วยกิจกรรมทางกาย/กีฬาไทย/กีฬาสากล การทดสอบสมรรถภาพทางกาย การคำนวณค่าดัชนีมวลกาย หลักการเสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย หลักการ  ปฐมพยาบาลการบาดเจ็บจากการเล่นกีฬา การมีน้ำใจนักกีฬา วินัยและความซื่อสัตย์ในการเป็นนักกีฬา กฎกติกา และมารยาทในการดูและเล่นกีฬา


  ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการรับสารและการส่งสารด้วยภาษาไทย  การใช้ถ้อยคำ สำนวน  ระดับภาษา การฟัง การดูและการอ่านข่าว  บทความ สารคดี โฆษณาบันเทิงคดี วรรณกรรมหรือภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านภาษาจากสื่อสิ่งพิมพ์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ การพูดในโอกาสต่างๆตามมารยาทของสังคม การกล่าวทักทาย  แนะนำตนเองและผู้อื่น  ตอบรับและปฏิเสธ แสดงความยินดี แสดงความเสียใจ การพูดติดต่อกิจธุระ พูดสรุปความ พูดแสดงความคิดเห็น การเขียนข้อความติดต่อกิจธุระ เขียนสะกดคำ สรุปความอธิบาย บรรยาย การกรอกแบบฟอร์ม เขียนประวัติย่อ เขียนรายงานเชิงวิชาการและเขียนโครงการ

   


  ปฏิบัติเกี่ยวกับ การฟัง พูด อ่าน เขียน การใช้ศัพท์เทคนิคที่เป็นพื้นฐานในการปฏิบัติงานช่างต่าง ๆ การอ่านคู่มือ ชื่อวัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือในการทำงาน คุณลักษณะเฉพาะของเครื่องมือ ขนาด สัดส่วน รูปทรง เครื่องหมายสัญลักษณ์ แผนภาพ ป้ายประกาศความปลอดภัยในโรงฝึกงาน กฎระเบียบการปฏิบัติงาน แบบฟอร์มการปฏิบัติงานการปฏิบัติและสาธิตขั้นตอนการปฏิบัติงานง่ายๆ การเขียนข้อความ กรอกข้อมูลการปฏิบัติงาน การเลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนาทักษะทางภาษาและการแสวงหาความรู้ด้านอาชีพด้วยตนเองจากแหล่งการเรียนรู้ที่หลากหลาย

  ศึกษาเกี่ยวกับความสำคัญของสถาบันทางสังคม บรรทัดฐานทางสังคมวัฒนธรรม คุณธรรม จริยธรรม  ค่านิยม ปัญหาในสังคม สิทธิหน้าที่ของพลเมืองดีตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข การดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและหลักธรรมหรือคำสอนของศาสนาที่ตนนับถือ


                  ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการฟัง พูด อ่านและเขียนภาษาอังกฤษผ่านสื่อดิจิทัลที่หลากหลาย การเรียน จากแอพพลิเคชั่น เว็บไซต์ บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ หลักสูตรออนไลน์ และสื่อสังคมออนไลน์ ในการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการเรียนรู้ด้วยตนเอง


               ศึกษาและปฏิบัติการสนทนาในสถานประกอบการเกี่ยวกับเรื่องราว เหตุการณ์ กฎ ระเบียบ สถานที่ ตำแหน่ง หน้าที่ ความรับผิดชอบ ข้อมูลทางธุรกิจ สินค้าและบริการ การรายงานข้อมูล การอธิบายขั้นตอน การปฏิบัติงาน การแลกเปลี่ยนข้อมูล การแสดงความคิดเห็น และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาทักษะ การสนทนาภาษาอังกฤษในสถานประกอบการ


              ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษในการปฏิบัติงาน การให้ข้อมูลหรือคำแนะนำเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน การอ่านเอกสาร คู่มือ การอ่านและโต้ตอบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์หรือสื่อสังคมออนไลน์ การนำเสนอขั้นตอนการปฏิบัติงาน การเขียนรายงานการปฏิบัติงาน และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการพัฒนาภาษาอังกฤษ


  ปฏิบัติเกี่ยวกับสารสนเทศ แหล่งเรียนรู้ การสืบค้นสารสนเทศ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ การประยุกต์ใช้สารสนเทศเพื่อการศึกษา  ค้นคว้า วิจัยและสร้างนวัตกรรมทางวิชาการและวิชาชีพ


             ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับทักษะการฟัง พูด อ่านและเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน การสอบถามและให้ข้อมูลบุคคล สถานที่ เวลา และสภาพอากาศ การสนทนาทางโทรศัพท์ การอ่านข้อมูลจากสื่อสิ่งพิมพ์ และสื่อออนไลน์ การเขียนข้อมูลบุคคล บันทึก และข้อความบนสื่อสังคมออนไลน์ และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน


                    

               ศึกษาเกี่ยวกับพลังงาน ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม ประเภทของพลังงาน ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม ความสัมพันธ์ของพลังงานทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมกับการดำรงชีวิตการใช้ประโยชน์ของพลังงาน  พลังงานทดแทนและทรัพยากร      สถานการณ์ปัญหาและผลกระทบที่เกิดจากการใช้พลังงานและทรัพยากรแนวทางป้องกันและแก้ไข  ปัญหาพลังงานทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม หลักการและวิธีการอนุรักษ์พลังงาน ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม กฎหมายและนโยบายที่เกี่ยวข้อง

               ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ การฟัง พูด อ่าน เขียนเกี่ยวกับงานช่างอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง การโต้ตอบสื่อสารเกี่ยวกับงานอาชีพ  การถ่ายโอนความหมายคำศัพท์เทคนิค การแสดงขั้นตอนการปฏิบัติงาน การสาธิตและนำเสนอ การสรุปความเนื้อเรื่องด้านช่างอุตสาหกรรม การอ่านกฎ ระเบียบ ข้อปฏิบัติและข้อห้ามในงานช่างอุตสาหกรรม การเขียนบันทึกย่อ รายงานข้อมูลการปฏิบัติงาน ปัญหา การแก้ปัญหา การเขียนนำเสนองานด้านช่างอุตสาหกรรม  การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูลจากแหล่งการเรียนรู้ที่หลากหลายเพื่อพัฒนาทักษะทางภาษา